Kat Malikleri Kurulu 18.07.2018 Tarihli Olağan Toplantı Tutanağı

Yeşil Barış Sitesi Kat Malikleri Kurulu, usul ve yasaya uygun olarak kat maliklerine duyurulduğu anlaşılan 16.06.2018 tarih ve 3 no.lu Yönetici kararı ve eki Gündem gereği, 18.07.2018 tarihinde saat 15:00’da, Yeşil Barış Sitesi kafeteryasında toplanmıştır.
Yapılan sayımda, 27 kat malikinin asaleten, 11 kat malikinin vekaleten toplantıya katıldığı, arsa payı ve malik sayısı bakımından toplantı ve karar yeter sayısında çoğunluğun sağlandığı görüldüğünden toplantı açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1) Divan Heyeti seçimine geçildi. Kat Maliklerinden Ali Rıza Özer, Tahsin Piliç, Uysal Akdeniz, Şehriban Arslan ve Nermin Akın’ın ortak önerisi üzerine yapılan oylamada, divan başkanlığına 60 no.lu kat maliki Adnan Sağsen, katip üyeliklere 62 no.lu kat maliki Selim Çetinkaya ve 14 no.lu kat maliki Nazan Eray Kılıçlı katılanların oy birliğiyle seçildiler. Divan heyeti seçilmesini takiben saygı duruşu yapıldı. Gündem hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemin bildirildiği haliyle görüşülmesine devam edildi.

2) Gündemin 2. Maddesi gereği yapılan oylamada, seçilmiş olan Divan Heyeti’ne, olağan toplantı tutanağını imzalama yetkisi katılanların oybirliğiyle verildi. Divan Heyetince yapılan görüşmede, toplantıda alınan kararların not edilerek, bilgisayarda hazırlanmasına ve alınacak dökümün imzalanarak karar defterine yapıştırılmasına karar verildi.

3) Gündemin 3. Maddesi gereği, birer sureti kat maliklerine sunulmuş olduğu anlaşılan, 23.07.2017 – 18.07.2018 dönemi yönetici faaliyet raporu ile 01.07.2017 – 30.06.2018 tarihleri arasında kesinleşmiş Mali Bilanço ( gelir-gider tabloları ) eski Yönetici Ali Rıza Özer tarafından okundu. Deneticilerin mazeretleri olduğundan toplantıya katılamadıkları, ancak denetçi raporlarını sundukları anlaşıldı. Denetim Raporunun Ali Rıza Özer tarafından okunması istendi, okundu. Yapılan denetimde, harcamaların belgelere dayandığı ve evrakların yasal defter kayıtlarının yapıldığı, Yönetim çalışmalarının site menfaatleri ile mevzuatlara uygun olduğunun tespit edildiğinin raporlandığı anlaşıldı. Yönetici faaliyetleri ve hesaplar görüşmeye açıldı.

20 no.lu kat maliki Bediha Akşahan söz aldı. Bacaların pahalı yapıldığını ve sağlam yapılmadığını, bacalar yapılırken kaplama taşlarının kontrol edilmediğini, gevşemiş kaplama taşlarının düştüğünü, bacaların yapımı konusunda kendilerinden onay alınmadığını, özel mülke izinsiz müdahale edildiğini, bacaların izinsiz yaptırıldığını, özel mülklerini çatı, baca ve rögarlarına onay alınmadan müdahale edilemeyeceğini söyledi.
25 no.lu kat maliki Necdet Akşahan söz aldı, tapulu mallarına, kat malikleri kurulu kararıyla da olsa müdahale imkanı olmadığını, Yasemin Hanım’ın tıkanmış rögarını kendisinin yaptırdığını, herkesin kendi malındaki sorunları kendisinin halletmesi gerektiğini söyledi.
30 no.lu kat maliki Ali Çakır söz aldı. Burasının bir site olduğunu, bir apartman gibi, ancak yayvan bir apartman gibi olduğunu, kat mülkiyeti kanununa tabi olduğunu, dış kapı numarasının 1 olduğunu, dolayısıyla kat malikleri kurulu kararıyla ortak onarımların yaptırılabileceğini, söyledi.
Eski yönetici Ali Rıza Özer söz aldı, 23.07.2017 tarihli olağan genel kuruldu oluşturulan komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu bacaların tamamının değiştirilmesi önerisi üzerine bacaların değiştirildiğini, değiştirme işleri yapılırken sökülen bacaların durumundan tüm bacaların değiştirilmesi gerektiğinin anlaşıldığını söyledi.
Karşılıklı tartışmalar ve konuşmalar oldu, başka söz alan olmadı.

Denetim Kurulu Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4) Gündemin 4. Maddesi gereği, yönetici faaliyetleri, harcamaları ve gelir-gider tabloları ibra için kat malikleri kurulunun onayına sunuldu. Eski yönetici Ali Rıza Özer katılanların oybirliğiyle ibra edildi. Bilahare Denetim Kurulu da ibra için kat malikleri kurulunun onayına sunuldu. Denetim Kurulu Ferit Arzum ve Abdülcelil Özkul katılanların oybirliğiyle ibra edildi.

5) Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz verilen eski yönetici Ali Rıza Özer, havuz tadilatı konusunda 23.07.2017 tarihli Kat Malikleri Kurulunda karar alınmış olmasına ve yapılacak işlerin belirlenmesi konusunda Komisyon oluşturulmuş olmasına rağmen, komisyonun zamanında çalışmaları tamamlayamaması nedeniyle havuz tadilatı için para toplanamadığı ve işlerin yapılamadığını, ancak neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda bir fikir oluştuğunu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Milas Temsilciliğinin görevlendirdiği İnş. Müh. Bertan Kavaklı’dan rapor alındığını beyan ederek, 03.04.2018 tarihli raporu okudu. Bu rapora göre havuz tadilatı maliyetinin 120.000.-TL – 150.000.-TL arasında olabileceğini, malzemelerin site yönetimi tarafından alınması halinde bu maliyetin biraz daha düşürülebileceğini, yapıma tekrar karar alınması halinde, havuz tadilat tutarının şimdiden toplanmaya başlanmasının yerinde olacağını, sözleşme yapıldığında ya da malzeme alınırken maliyetlerin bir kısmının peşin istendiğini söyledi.

Havuz tadilatı için seçilmiş olan Komisyon üyesi Ali Çakır söz aldı. Havuzun durumunu anlattı, alınan rapor doğrultusunda onarım yapılması gerekliliğini beyan etti. Bu rapor doğrultusunda birçok firmadan teklif alındığını, en güvenilir ve en uygun teklifi veren iki firmayı sunum yapması için davet ettiklerini birazdan toplantıya katılacaklarını, izin verilmesi halinde sunumlarının dinlenmesini talep etti
.
Uysal Akdeniz söz aldı. Havuz tadilatının çok yüksek maliyeti olduğunu, malzemelerin site yönetimi tarafından temin edilerek, yapılması zorunlu asgari işleri ustalarını bularak yaptırmanın daha uygun olacağını beyan etti.
Serdar Odabaşı söz aldı. Havuz tadilatının yapılması gerektiğini, yurt dışında bu gibi işlerle uğraştıklarını, kullanılacak malzemelerin seçiminin önemli olduğunu, bu malzemeleri uygulayacak ustaların seçiminin de çok önemli olduğunu söyledi.
Bu sırada havuz tadilatı için teklif veren firma yetkilileri geldi. Kat Malikleri Kurulunun onayıyla dinlenmelerine karar verildi.
Kabaçam İnşaat ….. firması yetkilisi Hidayet Kabaçam’ söz verildi. Yapılması gereken işleri ve fiyat tekliflerini ( malzeme dahil ) detaylı olarak açıkladı. Toplamda 170.000.-TL fiyat verdiği anlaşıldı. Yazılı fiyat teklifi, yeni yöneticiye teslim edilmek üzere teslim alındı. Kendisine yapılacak işle ilgili ( malzeme ve işçilik dahil ) ne garanti verdikleri ve garanti süresi soruldu. 2 yıl garanti verdikleri, ancak banka teminat mektubu veremeyeceklerini söyledi.
Bilahare ….. firması yetkilisi Hasan Baybaş ( ? ) huzura alındı, söz verildi. Yapılması gereken işlerle ilgili düşüncelerini anlattı hazırlamış olduğu fiyat teklifini okudu, KDV dahil 166.000.-TL teklif verdiği anlaşıldı. Yazılı teklifin bir sureti yeni yöneticiye teslim edilmek üzere teslim alındı. Garanti soruldu, 2 yıl garanti verebileceklerini, malzeme ve işçilik kusurlarına karşılık olmak üzere, sözleşme bedelinin belirli bir yüzdesi ( genel inşaat işlerinde uygulanan ) tutarında banka teminat mektubu verebileceğini, 2 yıllık süre sonunda iade edilmesi gerektiğini söyledi.
Firma yetkilileri gönderildikten sonra görüşmeye devam edildi.
Mensur Çirçir söz aldı. Havuz tadilatı yapılsın, ancak yapılacak işi kim denetleyecek dedi. Necdet Akşahan söz aldı bir kontrol mühendisi ile anlaşalım dedi. Adnan Sağsen söz aldı. Kontrol Mühendisi fikrini destekliyorum, 03.04.2018 tarihli raporu hazırlayan İnş. Müh. Bertan Kavaklı ile kontrol mühendisi olarak anlaşalım. Gerek iş sözleşmesi hazırlanmasında, gerek alınacak tekliflerin değerlendirilmesinde, gerek kullanılacak malzemelerin seçiminde, gerekse işin yapımı sırasında bize teknik destek versin dedi. Ali Çakır söz aldı. Bu gibi işleri bilen Serdar Odabaşı ve Ferit Curgotay’dan da destek talep ediyoruz dedi. Kendilerine soruldu, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan ettiler. Başka söz alan olmadı.

Geçen Kat Malikleri Kurulunda karar alınmış olmasına rağmen, tekrar gündeme gelmesi nedeniyle havuz tadilatının yapılıp yapılmayacağı hususu kat malikleri kurulunun onayına tekrar sunuldu. Katılanların oyçokluğuyla ( 3 ret oyu vardır ) havuz tadilatının yapılmasına karar verildi.

Havuz tadilatının ne şekilde yapılması gerektiğine dair tek teknik belge olan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Milas Temsilciliğinin görevlendirdiği İnş.Müh. Bertan Kavaklı tarafından düzenlenmiş 03.04.2018 tarihli rapor kat malikleri kurulunun onayına sunuldu. Katılanların oyçokluğuyla ( 3 ret oyu vardır ), havuz tadilatının 03.04.2018 tarihli raporda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

Maliyetlerin en düşük düzeyde tutulması amacına yönelik olarak tadilatta kullanılacak malzemelerin site yönetimi tarafından satın alınmasına yönelik öneri Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunuldu. Katılanların oyçokluğuyla ( 3 ret oyu vardır ), 03.04.2018 tarihli rapora göre havuz tadilatında kullanılacak malzemelerin site yönetimi tarafından satın alınarak işi yapacak firmaya teslimine, firmalardan 03.04.2018 tarihli rapora uygun olarak yapılacak iş için sadece işçilik üzerinden yeni teklifler alınmasına, en güvenilir ve en uygun teklifi veren firmayla sözleşme yapılmasına, işçilik kusurlarına ilişkin garanti istenmesine, bu konularda yeni seçilecek yöneticiye yetki verilmesine karar verildi.

Kontrol mühendisi hususu Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunuldu. Katılanların oyçokluğu ile ( 8 ret oyu vardır ), en fazla 2 ayda tamamlanacağı öngörülen havuz tadilatının kontrolü için bir kontrol mühendisi ile ( mümkünse rapor veren Bertan Kavaklı ile ) ücreti mukabili özleşme yapılmasına, kontrol mühendisinden işi yapacak firmalarla yapılacak sözleşmenin hazırlanması, hangi malzemelerin kullanılacağının belirlenmesi ile yapılacak tadilatın başından sonuna dek, işin fen ve sanat kurallarına göre layıkıyla yapılması hususunda kontrol hizmeti alınmasına karar verildi.

Site altı giriş yoluna kapı yapılması hususu görüşüldü, tartışıldı. Kat Malikleri Kurulunun onayına sunuldu. Kapı yapımının şimdilik ertelenmesine, yaz boyunca kapının açık tutulmasına, yaz bittiğinde eski kapının tamiri yapılarak yerine monte edilip kilitlenmesine, bir sonraki yaza kadar bu şekilde kalmasına; yol yapımı tamamlandığında, toplanan aidat gelirleri ile karşılanabiliyorsa kapının yaptırılması hususunda yeni yöneticiye yetki verilmesine, aksi durumda konunun bir sonraki Kat Malikleri Kurulu gündemine taşınmasına katılanların oyçokluğuyla ( 7 kat maliki kapının yapılmasından yana oy kullanmıştır ) karar verildi.

6) Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Eski yönetici Ali Rıza Özer söz aldı. Bugüne dek yaz aylarında çalışacak personel konusunda sıkıntı yaşandığını. Gerek bahçıvan ve gerekse kafeteryayı işletecek personel bulmak konusunda sıkıntı yaşandığını, çalışacak kişiye 1.000.-TL teklif edildiğini, bu miktara eleman bulunamadığını, kafeteryanın karlı bir işletme olmadığını bu nedenle kiracı bulamadıklarını, bu durumun herkesçe bilindiğini söyledi.
Uysal Akdeniz söz aldı. Kafeteryanın gönüllülük esası ve/veya sırayla sürekli sitede kalan kat malikleri tarafından işletilmesini önerdi. Yapılan tartışmalarda bu öneri kabul görmedi. Ahmet Kızılkaya, site sakinlerinin kafeteryayı kullanma alışkanlığının olmadığını beyan etti. Adnan Sağsen, kafeteryada düzenli bir hizmet olması halinde, site sakinlerinin bu alışkanlığı edinebileceklerini söyledi.
Ali Rıza Özer, SGK lı olarak ve asgari ücret verilmesi halinde, yaz aylarında hem site ortak alanlarının ve yeşil alanlarının bakımını ve sulamasını yapabilecek hem de kafeteryayı işletebilecek bir eleman bulunabileceği söyledi. Ali Rıza Bey’in bu önerisi tartışıldı genel kabul gördü, oylamaya sunuldu. Yaz aylarında 3 ay için çalıştırılmak üzere asgari ücret verilerek ve sigortası yapılarak ikinci bir eleman tutulmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7) Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ali Rıza Özer’e söz aldı. Tahmini bütçenin aylık 175.-TL aidat üzerinden hazırlandığını, geçen dönem aidatların düşürüldüğünü, paranın alım gücünün düştüğünü, birçok şeye zam geldiğini, 150.-TL aidatın, düzenli ödemeler yapılması halinde harcamalara yetebileceğini beyanla, aidatların aylık 150.-TL’ ye yükseltilmesini önerdi. Başkaca söz alan ve öneride bulunan olmadı.

Ali Rıza Bey’in önerisi Kat Malikleri Kurlunun onayına sunuldu. Aidatların 01.07.2018 tarihinden itibaren aylık 150.-TL’ ye yükseltilmesine, aidatların ait olduğu ay içerisinde ödenmesine, aidat ödemelerinde gecikme halinde, yasada yer aldığı ve bir önceki genel kurulda da karar alındığı üzere, geciken her ay için aylık %5 gecikme cezası uygulanmasına, bir (1) ret oyuna karşılık katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

Havuz tadilatıyla ilgili olarak Ahmet Kızılkaya söz aldı, Ağustos 2018 Ayından başlamak üzere 8 ay boyunca aylık 250.-TL’nin her bir kat malikinden toplanmasını önerdi.
Mensur Çirçir söz aldı. Kesin havuz maliyetinin belirli olmadığını, havuz maliyetinin firma teklifleri gibi bir rakama ulaşması halinde, toplanan paranı yetmeyeceğini, bakiye tutarın nasıl toplanacağının karar altına alınması gerektiğini söyledi. Bu öneri genel kabul gördü.
Ali Rıza Özer söz aldı. Malzemelerin site yönetimi tarafından satın alınacağını, havuz tadilat işinin 2019 Nisan Ayında başlayıp 1-2 ay içinde bitirilmesi gerektiğini, kesin maliyetin belirli olmadığını, yeni seçilecek yöneticinin para olması halinde işi yaptırabileceğini, bu nedenle havuz tadilatı için, 2018 Ağustos Ayından başlayarak 8 ay boyunca, her bir kat malikinden aylık 250.-TL avans toplanmasına, kesin maliyet belirlendiğinde, ilave ödenmesi gereken onarım maliyeti var ise aynı süre içerisinde taksitler halinde kat maliklerinden toplanması hususunda yeni yöneticiye yetki verilmesini önerdi. Bu öneri genel kabul gördü. Başka öneride bulunan olmadı.

Ali Rıza Özer’in önerisi kat malikleri kurulunun onayına sunuldu. Havuz tadilatıyla ilgili olarak, 01.08.2018 tarihinden başlamak üzere 8 ay boyunca, her bir kat malikinden aylık 250.-TL’nin avans olarak toplanmasına, kesin maliyetin belirlenmesini takiben, ilave ödenmesi gereken onarım maliyeti var ise aynı süre içerisinde taksitler halinde kat maliklerinden toplanması hususunda yeni yöneticiye yetki verilmesine, gerek avans olarak toplanacak, gerekse bildirilen ilave havuz onarım aidatlarının ait olduğu ay içerisinde ödenmesine, ödemelerde gecikme halinde, yasada yer aldığı üzere, geciken her ay için aylık %5 gecikme cezası uygulanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanlığı’na verilen ve 19 kat maliki imzalı yazılı önergeyle, yöneticiliğe eski yönetici Ali Rıza Özer aday gösterildi. Kendisine soruldu, adaylığı kabul ettiğini beyan etti.
Yöneticilik için başkaca aday olup olmadığı kat malikleri kuruluna soruldu. Başkaca aday çıkmadı. Ali Rıza Özer’in yönetici seçilmesine ilişkin önerge kat malikleri kurulunun onayına sunuldu. 2018-2019 dönemi için yönetici olarak 10 no.lu kat maliki Ali Rıza Özer’in seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yeni yönetici Ali Rıza Özer’e, 1 yıl boyunca, yasal yetki ve görevleri yanında, tek başına imzaya yetkili olarak;
• Sitemizi resmi ve özel dairelerde, idarelerde, kamu kurum ve özel yetkili kurum ve kuruluşlarda, özel ve tüzel kişilikler nezdinde temsile, yapılması gereken işlerle ilgili olarak her türlü harcamaları yapmaya, gerekli her türlü sözleşmeyi yapmaya,
• mevcut banka hesaplarını tam yetkili olarak kullanmaya, işletmeye, bu hesaplardan para çekmeye ve yatırmaya, internet bankacılığı kullanmaya, internet şifresi almaya, bankamatik kartı ve şifresi almaya, gerektiğinde bu hesapları kapatmaya, aynı banka ya da başka bankalarda yeni hesaplar açmaya, kapatmaya, netice itibariyle her türlü bankacılık işlemini yapmaya,
• Bütçedeki fasıllar arasında gerektiği halde aktarma yapmaya,
• Daha önceki dönemlerde alınmış olunan tüm kararları ekonomik açıdan mümkün olduğu ölçüde ifa etmeye,
katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

Denetleme Kurulunun seçimine geçildi. 3 nolu kat maliki Serdar Odabaşı ve 5 no.lu kat maliki Ferit Curgotay denetleme kuruluna önerildi. Soruldu kabul ettiklerini beyan ettiler. Başkaca aday çıkmadı. Öneri kat malikleri kurulunun onayına sunuldu, Serdar Odabaşı ve Ferit Curgotay’ın denetleme kuruluna seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.
• Internet erişiminin yansıtıcılar kullanılarak tüm siteye yaygınlaştırılması talep edildi.
• Ayrıca, evlerinin onarımlarını uzun süre yaptırmayanlar için bildirim yapılarak gerekli işlemlerin yapılması ve görüntü ve reel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması talep edildi.
• Site içerisinde başıboş gezen köpeklerle ilgili önlem alınması talep edildi.
Gündem maddelerinin tümünün görüşüldüğü anlaşılmakla Kat Malikleri Kurulu Olağan Toplantısı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı, Kat Malikleri Kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak Divan Heyeti tarafından imza altına alındı. 18.07.2018

Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye
Adnan SAĞSEN Selim ÇETİNKAYA Nazan Eray KILIÇLI

3.043 Comments:

 1. белорусский пеноблок

  пеноблоки беларусь

 2. белорусский блок

  белорусский пеноблок

 3. белорусские пеноблоки

  пеноблок белоруссия

 4. Arab Sex Video 3gp Download. Sex 3gp Arab. Www Sex Df6 Org Com.  3gp Indian Sex Mms Free Download. Xxx Madhuri Video. Porn Sex India Video.  Indian Schoolgirl Sex Tube. Raping Video Free Download. Rape Sex Videos Download. Sweet Boobs Tube. Nude Katrina Sexy. Sara Meow Porn.
  [url=http://nationalcheckexchange.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Village Girl Tube [/url]
  [url=https://www.chillpainai.com/redirect/?www.jarab.tv]Real Arab Xxx[/url]
  [url=http://www.kelleyanderson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Adult South Indian Movies[/url]
  [url=http://www.powell-electricstinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Porn With Katrina[/url]
  [url=http://www.acvnet.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]3gp Indian Sex Mms Free Download [/url]
  [url=http://bood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Sex Of Akhi[/url]
  [url=http://www.mymills.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Xvidoes Desi[/url]
  [url=http://wallstreetsavings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Sex Of Akhi[/url]
  [url=http://jiuhuazentemple.org/event/main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin&g2_return=https://www.jarab.tv/]Download Free Sex Asian[/url]
  [url=http://whatsyoursign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Www Sri Lankan Sex Lk|[/url]
  [url=http://unitedgulfbank.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Indian Sexy Video Tube Girl [/url]
  [url=http://www.telegraphhotel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Top Incest Porn[/url]
  [url=http://www.goequest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Porn With Katrina[/url]
  [url=http://wettre.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Real Arab Xxx[/url]
  [url=http://www.pingfarm.com/index.php?action=ping&urls=http://www.jarab.tv/]Porn Video Unblocked[/url]
  [url=http://dinostory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Pakistani Mother Sex [/url]
  [url=http://www.daddydoc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]3gp Indian Sex Mms Free Download [/url]
  [url=http://www.nhpri.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv&]Sl Porn[/url]
  [url=http://www.greenchamberofcommerce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jarab.tv]Xxx Nude Indian Movies[/url]
  [url=https://friendica.dunkelangst.org/profile/dunkelangst?zrl=http://www.jarab.tv]Village Girl Tube [/url]

 5. Hi to every one, the contents present at this web site are really remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/avandia.php]purchase avandia 4 mg[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/avandia8.php]buy discount avandia[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/levaquin.php]buy levaquin online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/zithromax500.php]order zithromax 500 mg online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/zithromax.php]purchase zithromax[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/keflex.php]cheap keflex 500 mg[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/keflex250.php]order keflex 250 mg online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol.php]Danazol 200 mg price[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol100.php]Danazol 100 mg low price[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol50.php]Danazol cost[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/clomid.php]clomid 50 mg low price[/url]
  [url=http://amoxil1.gq]order amoxil[/url]
  [url=http://augmentinonline.gq]buy discount augmentin[/url]
  [url=http://azitromicinaonline.gq]zithromax pastillas online[/url]
  [url=http://compraramoxicilina.gq]comprar genérico amoxil[/url]
  [url=http://bactrimbuyonline.gq]bactrim price[/url]
  [url=http://busparbuyonline.gq]buy buspar[/url]
  [url=http://cefdiniromnicef.gq]buy omnicef online[/url]
  [url=http://clotrimazolebuyonline.gq]order clotrimazole[/url]
  [url=http://kamagra1.gq]Kamagra cost[/url]
  [url=http://tadacip1.gq]discount tadacip[/url]
  [url=http://ciprobuyonline.gq]buy cipro online[/url]
  [url=http://ciprofloxacina.gq]barato cipro[/url]
  [url=http://clarithromycinbiaxin.gq]cheap biaxin[/url]
  [url=http://keflexbuyonline.gq]discount keflex[/url]
  [url=http://cyproheptadineperiactin.ga]order Cyproheptadine online[/url]
  [url=http://desloratadineclarinex.ga]buy Desloratadine online[/url]
  [url=http://antabusecomprar1.gq]farmacia online Antabuse[/url]
  [url=http://ivermectin.stream]cheap stromectol[/url]
  [url=http://finasterideenligne.gq]acheter propecia[/url]
  [url=http://baclofeno.gq]descuento baclofeno[/url]
  [url=http://propranololaqui.gq]farmacia online Propranolol[/url]
  [url=http://finasterida.gq]Finasterida pastillas online[/url]
  [url=http://furosemideenligne.gq]au rabais lasix[/url]
  [url=http://naltrexona.gq]revia comprimidos online[/url]
  [url=http://quedutasterida.gdn]comprar descuento avodart[/url]
  [url=http://azithromycineenligne.gq]achat azithromycine en ligne[/url]
  [url=http://aquialbuterol.gdn]Albuterol pastillas online[/url]
  [url=http://dondeatorvastatina.gdn]comprar descuento lipitor[/url]
  [url=http://aquidapoxetina.gdn]comprar dapoxetina[/url]
  [url=http://dapoxetineenligne.gq]acheter dapoxetine en ligne[/url]
  [url=http://levothyroxineenligne.gq]levothyroxine bas prix[/url]
  [url=http://eriactaonline.gq]farmacia online eriacta[/url]
  [url=http://onlinekamagra.gq]orden Kamagra[/url]
  [url=http://onlinetadacip.gq]comprar descuento tadacip[/url]
  [url=http://icitadacipunique.gdn]acheter tadacip en ligne[/url]
  [url=http://onlineapcalis.gq]apcalis oral jelly pastillas online[/url]
  [url=http://aquivardenafilo.gq]orden levitra online[/url]
  [url=http://enligneamoxicilline.gq]amoxicilline pilules en ligne[/url]
  [url=http://baclofene.gq]Baclofene pilules en ligne[/url]
  [url=http://prednisoloneenligne.gq]Prednisolone bas prix[/url]
  [url=http://clomifene.gq]acheter générique Clomifene[/url]
  [url=http://tamoxifene.gq]achat tamoxifene[/url]
  [url=http://onlineclomifeno.gq]clomid comprimidos online[/url]
  [url=http://aquiavana.gq]barato Avanafil[/url]
  [url=http://tamoxifeno.gq]descuento tamoxifeno[/url]
  [url=http://aquianastrozol.gq]descuento Arimidex[/url]
  [url=http://aquisilagra.gq]Silagra precio bajo[/url]
  [url=http://furosemida.gq]barato furosemida[/url]
  [url=http://levotiroxina.gq]orden levotiroxina online[/url]
  [url=http://metformina.gq]barato Metformina[/url]
  [url=http://buspironeonline.gq]comprare pillole online buspar[/url]
  [url=http://furosemidee.gq]comprare pillole online Furosemide[/url]
  [url=http://quisildenafil.gq]ordine Sildenafil[/url]
  [url=http://onlinedapoxetina.gq]ordine dapoxetina online[/url]
  [url=http://onlinedoxepin.gq]buy sinequan[/url]
  [url=http://onlinefurosemide.gq]Furosemide price[/url]
  [url=http://ketoconazolee.gq]discount Ketoconazole[/url]
  [url=http://whereivermectin.gdn]stromectol cost[/url]
  [url=http://ivermectina.gq]ordine stromectol[/url]
  [url=http://azitromicina.gq]farmaci online zithromax[/url]
  [url=http://quitadacip.gq]compra tadacip[/url]
  [url=http://onlineerythromycin.gq]order ilosone[/url]
  [url=http://minocyclinehere.gq]cheap minomycin[/url]
  [url=http://fluvoxaminee.gq]Fluvoxamine cost[/url]
  [url=http://kobesildenafil.gq]bestille sildenafil[/url]
  [url=http://kobevardenafil.gq]vardenafil lav pris[/url]
  [url=http://kopavardenafil.gq]inköp vardenafil[/url]
  [url=http://kopasildenafil.gq]viagra sildenafil online[/url]
  [url=http://onlinefinasteride.gq]compra Finasteride[/url]
  [url=http://quikamagra.gq]comprare pillole online Kamagra[/url]
  [url=http://heredapoxetine.gq]dapoxetine price[/url]
  [url=http://thefluconazole.gq]order Fluconazole online[/url]
  [url=http://onlyhydroxyzine.gq]buy generic Hydroxyzine[/url]
  [url=http://ofloxacinonline.gq]Ofloxacin price[/url]
  [url=http://aquiorlistat.gq]comprar Orlistat online[/url]
  [url=http://queparoxetinaonline.gdn]farmacia online paxil[/url]
  [url=http://onlycetirizine.gq]buy discount zyrtec[/url]
  [url=http://onlineashwagandha.gq]buy discount ashwagandha[/url]
  [url=http://theclindamycinonly.gq]buy discount Clindamycin[/url]
  [url=http://thebacteriafight.gq]buy generic Cotrimoxazole[/url]
  [url=http://thetrazodonehere.gq]order Trazodone[/url]
  [url=http://thefinasteride.gq]order propecia[/url]
  [url=http://heremetronidazole.gq]order flagyl[/url]
  [url=http://maleed.gq]purchase ed pills[/url]
  [url=http://aquisildenafil.gq]Sildenafil medica farmaci[/url]
  [url=http://justampicillinhere.gdn]Ampicillin price[/url]
  [url=http://albuterolkaufen.gq]kaufen Combivent online[/url]
  [url=http://atomoxetinkaufen.gq]bestellen Atomoxetine online[/url]
  [url=http://biaxinn.gq]discount Clarithromycin[/url]
  [url=http://stromectoll.gq]order stromectol[/url]
  [url=http://doxycyclinee.gq]Doxycycline low price[/url]
  [url=http://lasix1.gq]furosemide cost[/url]
  [url=http://luvoxonline.gq]buy generic Fluvoxamine[/url]
  [url=http://reviewantibiotics.gq]Antibiotics information[/url]
  [url=http://buspironkaufen.gq]kaufen buspar online[/url]
  [url=http://ciprofloxacinkaufen.gq]kaufen Ciprofloxacin online[/url]
  [url=http://augmentinbuyonline.gq]augmentin low price[/url]
  [url=http://zyvoxbuyonline.gq]Linezolid low price[/url]
  [url=http://clotrimazole.gq]order clotrimazole online[/url]
  [url=http://nobacteria.gq]buy Cotrimoxazole[/url]
  [url=http://erythromycin500.gq]ilosone cost[/url]
  [url=http://nolvadex1.gq]buy Tamoxifen[/url]
  [url=http://claritins.gq]Loratadine price[/url]
  [url=http://desyrelonline.gq]order Trazodone online[/url]
  [url=http://synthroidbuy.gq]purchase synthroid[/url]
  [url=http://onlineclindamycin.gq]purchase cleocin[/url]
  [url=http://diflucann.gq]Fluconazole price[/url]
  [url=http://prednisonee.gq]buy Prednisone[/url]
  [url=http://tetracyclines.gq]Tetracycline low price[/url]
  [url=http://ataraxonline.gq]Hydroxyzine price[/url]
  [url=http://cetirizineonline.gq]buy discount zyrtec[/url]
  [url=http://ivermectin.gq]kaufen generika stromectol[/url]
  [url=http://naltrexon.gq]billige naltrexon[/url]
  [url=http://doxycyclin.gq]bestellen Doxycyclin[/url]
  [url=http://hierclomifen.gdn]billige clomifen[/url]
  [url=http://antabus.gq]kaufen billige antabus[/url]
  [url=http://furosemid.gq]kaufen generika Furosemid[/url]
  [url=http://estradiol.gq]kaufen generika estrace[/url]
  [url=http://duloxetin.gq]kaufen cymbalta online[/url]
  [url=http://fluconazol.gq]fluconazol preis online[/url]
  [url=http://trazodononline.gq]billige trazodon[/url]
  [url=http://alendronat.gq]kaufen billige alendronat[/url]
  [url=http://hieramoxicillin.gq]kaufen amoxil[/url]
  [url=http://onlinedapoxetin.gq]kaufen dapoxetin online[/url]
  [url=http://hierfinasterid.gq]kaufen Finasterid[/url]
  [url=http://hierhydroxyzin.gq]atarax preis online[/url]
  [url=http://dasistkamagra.gq]kaufen Sildenafil Citrate[/url]
  [url=http://hiermetronidazol.gq]metronidazol pillen apotheke online[/url]
  [url=http://hiermisoprostol.gq]misoprostol preis online[/url]
  [url=http://hierpioglitazon.gq]billige actos[/url]
  [url=http://hierpropranolol.gq]Propranolol preis online[/url]
  [url=http://tamsulosinhier.gq]kaufen flomax online[/url]
  [url=http://prednisolonee.gq]cheap Prednisolone[/url]
  [url=http://thebuspironeonline.gq]buspar cost[/url]
  [url=http://hereazithromycinonly.gq]discount zithromax[/url]
  [url=http://hereduloxetineonly.gq]buy cymbalta online[/url]
  [url=http://allaboutdapoxetine.gq]buy dapoxetine[/url]
  [url=http://edimpotence.gq]cheap ed pills[/url]
  [url=http://mderektion.gq]kaufen billige ed pillen[/url]
  [url=http://hererosuvastatin.gdn]Rosuvastatin cost[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/propecia.php]discount propecia[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/avandia.php]buy discount avandia 4 mg[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/avandia8.php]order avandia 8 mg online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/levaquin.php]buy levaquin 500 mg[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/zithromax500.php]buy zithromax[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/zithromax.php]discount zithromax 250 mg[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/keflex.php]cheap keflex[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/keflex250.php]buy keflex 250 mg online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol.php]buy Danazol 200 mg online[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol100.php]Danazol price[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/danazol50.php]buy generic Danazol[/url]
  [url=http://dr3100onolinepharm3acy.info/drugs/clomid.php]order clomid 50 mg online[/url]

 6. My husband and i have been very peaceful when Raymond could finish off his reports out of the ideas he grabbed in your web pages. It’s not at all simplistic to just always be releasing ideas which many others have been selling. Therefore we discover we’ve got the writer to give thanks to because of that. The entire explanations you’ve made, the straightforward blog navigation, the friendships you can give support to instill – it’s many unbelievable, and it is assisting our son in addition to us believe that that theme is satisfying, which is very fundamental. Thanks for all the pieces!

 7. A lot of thanks for all your effort on this web page. Debby delights in engaging in investigation and it’s simple to grasp why. Many of us know all about the dynamic manner you render precious tips on the web blog and in addition recommend response from others about this issue while our daughter is without a doubt being taught a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You are always carrying out a wonderful job.

 8. My wife and i have been so thrilled that Jordan managed to deal with his survey because of the precious recommendations he had out of the web page. It’s not at all simplistic to simply find yourself freely giving things which usually other people might have been selling. And we also know we need the writer to be grateful to because of that. The illustrations you have made, the simple web site menu, the friendships you can make it possible to engender – it’s got most fantastic, and it is making our son in addition to our family reason why that concept is pleasurable, which is certainly incredibly important. Thanks for the whole thing!

 9. Pingback: vioglichfu.7m.pl

 10. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable info to work on. You’ve
  done an impressive job and our whole community
  will be thankful to you.

 11. Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also.

 12. You actually make it seem so easy with your presentation but I in finding
  this topic to be actually something that I feel I would never understand.
  It seems too complex and very extensive for me. I’m having a look ahead in your next put up, I’ll attempt
  to get the hold of it!

 13. I believe this is among the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But should statement on few common issues, The site style is great, the articles is truly great : D.

  Just right activity, cheers

 14. I was recommended this web site by means of my cousin.
  I am no longer sure whether or not this put up is written by means of him as nobody else
  recognise such special approximately my difficulty. You’re wonderful!
  Thanks!

 15. Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring
  a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.

  If you are interested feel free to send me an email. I look
  forward to hearing from you! Great blog by the way!

 16. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

 17. Hi, I log on to your blogs like every week.
  Your humoristic style is witty, keep up the good work!

 18. Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?

 19. Hello There. I found your weblog the usage of msn.
  This is a very neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of
  your helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly return.

 20. I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m experiencing some small security issues with my latest
  blog and I’d like to find something more safeguarded.
  Do you have any recommendations?

 21. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic
  blog!

 22. I am sure this post has touched all the internet visitors,
  its really really good paragraph on building up new blog.

 23. I enjoy reading through a post that can make people think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

 24. You are a very smart individual!

  • Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get admission to constantly rapidly.

  • Hey There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 25. Hello, this weekend is good for me, for the
  reason that this point in time i am reading this fantastic informative
  article here at my residence.

 26. YouTube includes not only humorous and humorous video lessons but also it contains educational related movies.

 27. Penis pumps swipe in placing a tube in dissoluteness of the penis unsi.smukbrudgom.com/handy-artikler/penis-ngen-dreng.php and then pumping into the unrestricted sensitivity the have to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every neutral for the nonce in from regular to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis surprise up can spoil the hypothecate of the penis, introductory to weaker erections.

 28. But a smiling visitor here to share the love (:, btw great style.

 29. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of unique content I’ve either written myself
  or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any methods to help reduce content
  from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 30. When someone writes an post he/she keeps the image of a user
  in his/her mind that how a user can be aware of it.
  So that’s why this article is perfect. Thanks!

 31. Spot on with this write-up, I absolutely feel this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks
  for the advice!

 32. Appreciate this post. Let me try it out.

 33. Всю ночь серфил содержимое интернет, и к своему восторгу заметил нужный ресурс. Вот смотрите: топ казино онлайн на деньги . Для меня этот сайт произвел незабываемое впечатление. Всего наилучшего!

 34. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to
  be at the internet the simplest factor to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked even as other folks consider
  concerns that they plainly don’t recognize about. You
  managed to hit the nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side effect , folks can take
  a signal. Will probably be again to get more.

  Thank you

 35. Thanks for sharing your thoughts about Coconut Oil. Regards